^ Do góry

Dotyczy ograniczeń w montażu i eksploatacji źródeł ciepła spalających paliwa stałe.

 

W nawiązaniu do uchwały Sejmiku województwa śląskiego nr V/36/1/2017r. z dnia 07.04.2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, informujemy, co następuje.
Od dłuższego czasu spodziewaliśmy się wydania podobnych ograniczeń obowiązujących w całym kraju, a doczekaliśmy się przepisów z ograniczeniem na woj. śląskie, które naszym zdaniem ogólnie są dosyć restrykcyjne. Ograniczenia dotyczą kotłów na paliwa stałe, w tym kominków i ogrzewaczy pomieszczeń, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania, lub tylko wydzielają ciepło albo też wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika ciepła (kominki z płaszczem wodnym). Ograniczenia dotyczą osób prawnych i fizycznych eksploatujących w/w urządzenia. W zakresie kotłów grzewczych, zasadniczo bezterminowych zastrzeżeń, dopuszcza się wyłącznie eksploatację kotłów wraz z instalacją, które spełniają minimalny standard emisyjny zgodny z V klasą, zgodnie z PN-EN 303-5:2012r., co powinno być potwierdzone przez laboratorium akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji. Dla ogrzewaczy pomieszczeń i kominków z płaszczem wodnym, dopuszcza się do eksploatacji te urządzenia, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 z dn. 24.04.2015r. W tym przypadku, osoba eksploatująca tego rodzaju urządzenie, będzie zobowiązana do wskazania spełnienia tych wymagań między innymi poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatora i użytkownika, z której wynikają odpowiednie wymagania. Wymagania dla urządzeń jw. których, eksploatacja rozpoczęła się przed 01.09.2017r., będą obowiązywać od 01.01.2023r., za wyjątkiem tych urządzeń, które będą osiągać sprawność cieplną ≥80%, lub zostaną wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu o wartości określonej Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1185 z dn. 24.04.2015r. Mamy więc jeszcze trochę czasu, aby się do tego przygotować, lecz trzeba ten czas wykorzystać do przygotowania wymaganych dokumentów, takich jak instrukcje obsługi i inne dokumenty, które odpowiednio udokumentują te wymogi. Powinniśmy jednak zdać sobie sprawę, że w ubiegłych latach nie było tego typu urządzeń o sprawności ≥80%. Istnieje zatem nowa szansa biznesowa na sprzedaż i montaż elektrofiltrów.

Ponadto, w urządzeniach grzewczych od 01.09.2017r. zakazuje się stosowania:

1. Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

2. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

3. Paliw, w których udział węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm wynosi powyżej 15%

4. Biomasy (np. drewno), której wilgotność w stanie do zużycia jest powyżej 20%

Dla urządzeń, których eksploatacja (odbiór techniczny) rozpoczęła się od 01.09.2017r. przepisy wchodzą w życie od 01.09.2017r. Natomiast dla urządzeń grzewczych eksploatowanych przed 01.09.2017r. wprowadzono następujące okresy przejściowe:

 do 31.12.2021r. w przypadku urządzeń grzewczych eksploatowanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających tabliczki znamionowej,

 do 31.12. 2023r. – dla urządzeń grzewczych eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

 do 31.12.2025r. – dla urządzeń grzewczych eksploatowanych poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

 do 31.12.2027r. – dla urządzeń grzewczych spełniających wymagania w zakresie III lub IV klasy emisji spalin (co spełniają praktycznie wszystkie obecnie dostępne na rynku kotły zasypowe i podajnikowe).

 

Reasumując powyższe powinniśmy zdać sobie sprawę z faktu, że po 1.IX.br.

żaden sprzedawca nie powinien sprzedawać kotłów na paliwa stałe, które nie posiadają przynajmniej V klasy. Ten termin dotyczy również użytkownika (decyduje faktura i odbiór techniczny). Jednak w stosownym czasie przed tym terminem może być sprzedawana i uruchamiana eksploatacja nowych kotłów:

 z III lub IV klasą z zastrzeżeniem ich użytkowania do 31.12.2027r. (tj. około 10 lat),

 zasypowych poniżej III klasy do 31.12.2025r. (tj. ok. 8 lat).

Powstaje jednak pytanie w jaki sposób będzie to kontrolowane i egzekwowane? W tej sprawie należy więc spodziewać się dodatkowych i bardziej spójnych przepisów, gdzie np. kominiarz lub/i wraz z uprawnionym instalatorem będzie miał możliwość wydawania okresowo odpowiednich certyfikatów uprawniających do korzystania z instalacji grzewczych w skład której wchodzi kocioł oraz przewody spalinowe i wentylacyjne.

Proszę o wykorzystanie więc tego czasu do sprzedaży w/w kotłów, które jak na razie możecie Państwo zakupić u nas po bardzo konkurencyjnych cenach. Przecież kotły z III klasą w szczególności zasypowe są ponad dwa razy tańsze, zarówno w cenie ich nabycia, ale również w koszcie montażu, uruchomienia i eksploatacji. Użytkownicy powinni również zdać sobie sprawę z droższego kosztu serwisowania kotłów z V klasą (bez uwzględnienia spraw ekologicznych), iż mogą jeszcze korzystać z 10-letniego okresu przejściowego.

P.S. Na obszarze województwa małopolskiego wydano podobną uchwałę z tą różnicą, że zamiast wymaganych kotłów z V klasą będą wymagane kotły z V klasą design (a więc wymaganiami, jakie będą obowiązywać w całej UE od 2022r.)